kontrast
czcionka
43-470 Istebna, Istebna 550

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH 2024/2025

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH 2024/2025

 

Nabór do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Istebna na rok szkolny 2024/2025

26 stycznia 2024 r.
Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 zostanie przeprowadzona zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 poz.900 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2022 poz. 2431 )

 1. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025 na wolne miejsca w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Istebna rozpocznie się dnia 12 lutego 2024 r., a zakończy dnia 29 marca 2024 r.
 2. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje kandydatów w wieku 3-6 lat zamieszkałych na terenie Gminy Istebna, nie uczęszczających jeszcze do przedszkola lub zmieniających przedszkole.
 3. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice tych dzieci są zobowiązani do złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie od 29 stycznia 2024 r. do 09 lutego 2024 r.

I Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego

 1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe - tzw. kryteria ustawowe:
 • wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci) – 1 pkt,
 • niepełnosprawność kandydata – 1 pkt,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 pkt,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 pkt,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt.
 1. Na potwierdzenie spełniana przez kandydata kryteriów ustawowych, do wniosku dołącza się następujące dokumenty:
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych( t. j. Dz. U. z 2024 r poz.44)
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t. j. Dz. U. z 2023 r poz.1426 ze zm.)
 1. Dokumenty wymienione w pkt 2 są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego - zgodnie z art. 76a §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r poz.775) - odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą być również składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
 2. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu prowadzącego o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 II Drugi etap postępowania rekrutacyjnego - rekrutacja uzupełniająca

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, tzw. kryteria samorządowe.
 2. Kryteria samorządowe określa   Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 28 lutego 2019 r. 
  Kryteria samorządowe są następujące:
 • Wielodzietność rodziny kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie lub objęcie kandydata pieczą zastępczą – 10 pkt
 • Objecie rodziny kandydata nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 10 pkt
 • Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły - 5 pkt
 • Pozostawanie obojga rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej, rolniczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym - 10 pkt
 • Pozostawanie jednego z rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej, rolniczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym - 10 pkt
 • Nieprzyjęcie kandydata w poprzednim roku szkolnym z braku miejsc – 5 pkt
 1. Na potwierdzenie spełniana przez kandydata kryteriów samorządowych, do wniosku dołącza się następujące dokumenty:
 • Oświadczenie (rodzica lub prawnego opiekuna) o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
 • Oświadczenie (rodzica lub prawnego opiekuna) o nadzorze kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny
 • Oświadczenie (rodzica lub prawnego opiekuna) o miejscu realizowania obowiązku szkolnego rodzeństwa kandydata
 • Oświadczenie (rodzica lub prawnego opiekuna) o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym
 • Oświadczenie (rodzica lub prawnego opiekuna) o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym
 • Oświadczenie rodzica/ów lub prawnego opiekuna

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Istebna oraz dzieci w wieku 2,5 lat, mogą być przyjęci do publicznego przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Istebna, jeżeli po przeprowadzeniu drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym. 

Wnioski o przyjęcie do publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych mogą być składane maksymalnie do trzech wybranych przedszkoli.

                         Kolejność składania wniosków nie ma znaczenia.

Harmonogram naboru do publicznego  przedszkola , oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych Gminy Istebna w roku szkolnym 2024/2025

26 stycznia 2024 r
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Istebna określa:

Zarządzenie Nr  0050.5.2024 Wójta Gminy Istebna  z dnia  23 stycznia 2024 r. w sprawie  ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz  postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach  podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Istebna. Złącznik Nr 1
Na stronach internetowych szkół będą umieszczone wzory dokumentów do złożenia oraz informacje o sposobach składania tych dokumentów.

Kontakt

Gminne Przedszkole
43-470 Istebna, Istebna 550

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej przyjmuje interesantów w każdą środę od 8:00 – 15:00 oraz w czasie zebrań z rodzicami w godz. od 15:00 – 18:00.

Szkoła Podstawowa Nr 1