kontrast
czcionka
43-470 Istebna, Istebna 1345

Wojewódzkie konkursy przedmiotowe

Uprawnienia laureatów i finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2021, poz. 1082 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2021, poz. 1915 z późn. zm.)
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 2020, poz. 1036)
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy (Dz. U. 2015, poz. 843 z późn. zm.)

Oceny klasyfikacyjne
Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata został uzyskany po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, to uczeń otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną (Art. 44j ustawy o systemie oświaty).

Zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty
Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku.
W przypadku, gdy uczeń uzyskał tytuł laureata z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lub o zmianie przedmiotu do wyboru (Art. 44zx ustawy o systemie oświaty).

Rekrutacja do pierwszych klas publicznych szkół ponadpodstawowych
Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej (w tym integracyjnej, sportowej, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznej, międzynarodowej) lub oddziału integracyjnego, sportowego, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznego, międzynarodowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, po spełnieniu pozostałych niezbędnych warunków wymaganych do przyjęcia do danego typu szkoły (Art. 132 ustawy Prawo oświatowe).

 

Harmonogram wojewódzkich konkursów przedmiotowych

 I etap 2023/2024

Język angielski:

Data: 23.10.2023r., godz. 10.45-11.45

Miejsce: świetlica

Uczestnicy: Kinga Kawulok, Liliana Ziółkowska, Magdalena Stuchlik

Komisja: Edyta Niewiadomy, Beata Kawulok

 

Język polski

Data: 24.10.2023r. godz. 8.00-9.30

Miejsce: sala 13

Uczestnicy: Kinga Kawulok, Magdalena Stuchlik, Magdalena Sikora, Hanna Nosowicz, Maja Gorzołka, Julia Krężelok, Filip Niemczyk, Sebastian Kwapisz

Komisja: Faustyna Pressel - Krężelok, Alicja Kaczmarzyk

 

Matematyka

Data: 25.10.2023r. godz. 8.00-9.00

Miejsce: świetlica

Uczestnik: Julia Suszka, Laura Legierska, Sebastian Kwapisz, Filip Niemczyk

Komisja: Anna Wawrzacz, Magdalena Czepczor

 

Geografia

Data: 25.10.2023r., godz. 10.45-11.45

Miejsce: świetlica

Uczestnicy: Tadeusz Juroszek, Wojciech Suszka, Wojciech Borecki, Kinga Kawulok

Komisja: Adriana Czerniecka, Sylwia Sikora – Biegun

 

Chemia

Data: 26.10.2023r. godz. 8.00-9.00

Miejsce: świetlica

Uczestnicy: Hanna Michałek

Komisja: Lucyna Hernas, Sławomira Patyk

 

Język niemiecki

Data: 26.10.2023r. godz. 9.45-10.45

Miejsce: świetlica

Uczestnik: Emily Pilch

Komisja: Aneta Staniek, Sławomira Patyk

 

Harmonogram II etapu Wojewódzkich Konkursów  Przedmiotowych

 

Geografia 23.11.2023r. godz. 11.00-12.30  świetlica

Komisja: Adriana Czerniecka, Sylwia Sikora - Biegun

Uczestnicy: Tadeusz Juroszek, Wojciech Suszka, Wojciech Borecki, Kinga Kawulok

 

Język niemiecki 30.11.2023r. godz. 11.00-12.30 świetlica

Komisja: Aneta Staniek, Magdalena Czepczor

Uczestnik: Emily Pilch

 

 

 

Regulaminy konkursów przedmiotowych

 

Harmonogram wojewódzkich konkursów przedmiotowych

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Józefa Londzina
43-470 Istebna, Istebna 1345

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej przyjmuje interesantów w każdą środę od 8:00 – 15:00 oraz w czasie zebrań z rodzicami w godz. od 15:00 – 18:00.

Przedszkole Gminne